سال نامه ی ديواری جامهای ايران
 
   

جام زرين خشايارشا
تاريخ کشف: ۱۳۲۳
محل کشف: همدان
ارتفاع: ۱۱ سانتيمتر
قطر دهانه: ۲۰,٥ سانتيمتر
وزن: ۱۴۰٧ گرم
پياله ی طلايی با نبشته ی خشايارشا به فارسی باستان، عيلامی و بابلی.

 
         
   

جام زرين با نقش چهار گاو بالدار
دوره: هزاره ی اول پيش از ميلاد
تاريخ کشف: ۱۳۴۰-۴۱
محل کشف: مارليک
ارتفاع: ۱٧,٥ سانتيمتر
قطر دهانه: ۱۴ سانتيمتر
وزن: ۳۱۶ گرم
حفار: دکتر عزت الله نگهبان
جام طلا با نقش چهار گاو بالدار که سر گاو ها کاملاً برجسته است و دو درخت زندگی. انتهای ظرف نقش گل رُز است که دور آن نقوش برگی شکل حکاکی شده است.

 
         
   

جام زرين
دوره: هزاره ی اول پيش از ميلاد
محل کشف: کلار دشت مازندران
ارتفاع: ٩ سانتيمتر
قطر دهانه: ۱۱,٥ سانتيمتر
وزن: ۲۳۰ گرم
جام طلا با نقش سه شيربا سر برجسته که يکی سر ندارد.

 
         
   

جام زرين با نقش اسب شاخدار
دوره: اواخر هزاره ی دوم و اوايل هزاره ی اول پيش از ميلاد
تاريخ کشف: ۱۳۴۰-۴۱
محل کشف: مارليک
ارتفاع: ۱٧,٥ سانتيمتر
قطر دهانه: ۱۲ سانتيمتر
وزن: ۲۲۶ گرم
حفار: دکتر عزت الله نگهبان
جام طلا با نقوش برجسته اسب شاخدار که در دو رديف افقی تکرار شده است و در بالای سر هر کدام از اسب ها نقش يک رُزت ديده می شود. در زير لبه ی جام يک حاشيه ی تزيينی بافته زنجيره ای در سه رديف دورادور جام نقش بسته است. در بين دو صحنه ی اصلی يک نوار جناغی و در قسمت نزديک کف ظرف، حاشيه ی تزيينی مارپيچ سه خطی دورتادور ظرف ديده می شود. کف جام با نقش مثلث های استليزه تزيين يافته است.

 
         
   

جام زرين عمارلو
دوره: هزاره ی اول پيش از ميلاد
محل کشف: عمارلو (گيلان)
ارتفاع: ۱۲ سانتيمتر
قطر بزرگ دهانه: ٩ سانتيمتر
قطر کوچک دهانه: ٧ سانتيمتر
وزن: ٨۳ گرم
حفار: دکتر عزت الله نگهبان
جام طلا با دهانه ی بيضی شکل که بر روی آن دو رديف نقش برجسته ديده
می شود. در رديف اول صحنه ی جدال شير و گوزن و در رديف دوم
انسان هايی که به زانو نشسته اند و در ميان آنها گياهی وجود دارد، نقش بسته است.

 
         
   

ريتون زرين شير بالدار
محل کشف: همدان
طول: ۲۲,۳ سانتيمتر
عرض: ۱٨ سانتيمتر
وزن: ٨٩۲ گرم
چگونگی دستيابی: توقيفی
دهانه ی مخروطی ريتون، دارای شيار های افقی و در لبه ی جام، يک رديف نوار دالبری منتهی به ميوه ی کاج و گل لوتوس است. سر و نيم تنه ی شير از انتهای جام بيرون زده و دارای دو بال پهن با نوک برگشته و نوارهای عمودی با برجستگی های افقی است.

 
 

Copyright © 2002 Mehr Books   کليه مندرجات و تصاوير اين سايت متعلق به کتاب مهر است و استفاده از مطالب منوط به اجازه کتبی ناشر ميباشد.